Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
 • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,
 • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 • dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty i usług Wydawnictwa Biblios(np. o usługach Biblios, z których korzystali Państwo wcześniej).

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisów sluchamy.pl, a także informacje przekazane administratorowi przez użytkowników za pomocą dedykowanych formularzy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest Wydawnictwo Biblios z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Lubuszan 15, 20-829 Lublin, NIP: 712-025-36-35, REGON: 004163360, tel.: 81 750 27 56, e-mail: bibl.wys@pro.onet.pl. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zawarcie i wykonanie umowy z Biblios , wraz z czynnościami poprzedzającymi zawarcie tej umowy, jak analiza potrzeb i procedura ofertowania w odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza umieszczonego na stronie jednej ze stron wymienionych w punkcie 1. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzielone zgody, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: bibl.wys@pro.onet.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: bibl.wys@pro.onet.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 5. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

1.  bezpośrednio od Państwa,
2.  od podmiotu, który zawarł z sluchamy.pl umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
3.  od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z sluchamy.pl, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
4.  ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Wydawnictwo Biblios z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Lubuszan 15, 20-829 Lublin, NIP: 712-025-36-35, REGON: 004163360, tel.: 81 750 27 56, e-mail: bibl.wys@pro.onet.pl

Jakie dane przetwarzamy?

sluchamy.pl przetwarza następujące kategorie danych:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. adres strony WWW
 5. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 6. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 7. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług sluchamy.pl(np. o usługach sluchamy.pl, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z sluchamy.pl,
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na sluchamy.pl, np. wystawienia faktury lub rachunku,
 4. w celach marketingowych produktów i usług sluchamy.pl,

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z sluchamy.pl, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną sluchamy.pl w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez sluchamy.pl jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z sluchamy.pl,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na sluchamy.pl (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes sluchamy.pl (marketing bezpośredni swoich produktów i usług),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Wydawnictwa Biblios dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych, o ile będzie to technicznie możliwe, a nasze systemy kompatybilne.

Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług sluchamy.pl mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Biblios , a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Biblios i jakie mogą być podnoszone wobec Biblios .

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Biblios na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez sluchamy.pl?

Obecnie właściwym organem nadzorczym w tej kwestii jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).