Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Właścicielem portalu www.biblios.pl jest Firma BIBLIOS Sławomir Kalinkiewicz z siedzibą: 20-829 Lublin, ul. Lubuszan 15.
 2. Portal nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane przez portal są nabywane na rzecz i rachunek Firmy BIBLIOS.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje i pytania związane z portalem prosimy kierować poprzez formularz dostępny na stronie.

§2

 1. Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży przez Firmę Biblios usług poprzez portal, zasady reklamacji, zakres odpowiedzialności Firmy Biblios oraz zakres udzielanej licencji na usługi portalu.
 2. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
 3. Złożenie zamówienia na usługi portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§3

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Portal – portal www.biblios.pl prowadzony przez Firmę BIBLIOS.
  2. Usługi portalu – usługi i towary Firmy BIBLIOS, o których poinformowano na stronie portalu
  3. Audiobooki – książki w postaci mówionej, czytanej przez aktorów i lektorów. Audiobook jest całościowym lub podzielonym na pliki nagraniem zawierającym części czytanego tekstu, będącym plikiem muzycznym w formacie *mp3.
  4. Ebook – (ang. electronic book) elektroniczne wydanie książki, zapisanej jako dokument w formacie *pdf.
  5. Użytkownik – osoba korzystająca z usług portalu
  6. Wydawnictwo – Firma BIBLIOS z siedzibą w Lublinie 20-829, ul. Lubuszan 15, będące właścicielem oraz administratorem portalu.
  7. Zamawiający – osoba, która zapłaciła za usługi portalu.

§4

 1. Wydawnictwo poprzez Portal prowadzi:
  1. sprzedaż wysyłkową serii wydawniczej Biblioteczka Opracowań oraz audiobooków (płyt wydanych na nośnikach CD-ROM) z serii Audiobiblioteka Literatury.
  2. sprzedaż wydawnictw z serii Audiobiblioteka Literatury w postaci plików dźwiękowych w formacie *mp3.
  3. sprzedaż ebooków w formacie *pdf z możliwością pobrania i zapisu do pamięci urządzenia Zamawiającego.

§5

 1. Podane na stronie Portalu informacje nie mają charakteru oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

§6

 1. Wydawnictwo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z pobraniem plików, jeżeli zamawiający nie stosował się do wskazań technicznych jego pobrania.
 2. Podczas korzystania z Portalu Użytkownik wyraża zgodę, aby jego przeglądarka akceptowała pliki typu cookie.
 3. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu mającej na celu bieżącą obsługę, konserwację serwera oraz poprawienie oprogramowania serwisu.

§7

 1. Wszystkie ceny podane w Portalu są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.
 2. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie zamawiającego, poprzez wpisanie tego żądania w polu „UWAGI” lub mailem.

Rozdział II

Sprzedaż wysyłkowa

§8

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 1-2 dni roboczych od momentu poprawnie złożonego zamówienia. Do tego należy doliczyć okres jaki firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata.
 2. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa (nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską).
 3. Oferujemy następujące formy wysyłki:
   1. Paczkomat płatne z góry – 11 zł
   2. Przesyłka kurierska – 14 zł
   3. Paczkomat (za pobraniem) – 13 zł
   4. Przesyłka kurierska (za pobraniem) – 17 zł
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie adresu wysyłkowego, imienia i nazwiska zamawiającego, maila, telefonu.

§9

Zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie produkty oferowane w portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Z towaru zakupionego w Portalu użytkownik może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
 3. Towar nie może także nosić jakichkolwiek śladów użycia, uszkodzenia.
 4. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad ukrytych towaru lub niezgodności ilościowych zamawiający powinien w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia skontaktować się z Wydawnictwem za pośrednictwem zakładki Reklamacje na portalu. Kontakt ma umożliwić uzgodnienie sposobu załatwienia reklamacji.
 5. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić towar na adres: Wydawnictwo BIBLIOS, 20-829 Lublin, ul. Lubuszan 15.
 6. Koszt paczki ponosi zamawiający.
 7. Wydawnictwo nie przyjmuje paczek za zaliczeniem pocztowym.
 8. Pieniądze za zwracany towar, wysyłane są w przeciągu 6 dni roboczych od chwili otrzymania paczki, na wskazane konto bankowe lub przekazem na adres zamawiającego.

Rozdział III

Inne usługi portalu

§10

Audiobooki i Ebooki pobierane przez Internet

 1. Audiobooki udostępniane są w formie:
   1. nagranych płyt CD-ROM, zakup których odbywa się na zasadach określonych w §8
   2. plików dźwiękowych w formacie mp3 z możliwością zapisu i przechowania pobranych plików.
 2. Ebooki udostępniane są w formie plików *pdf z możliwością zapisu i przechowania pobranego pliku.
 3. Użytkownik po opłaceniu za produkt otrzymuje możliwość pobrania pliku danego audiobooka lub ebooka poprzez Internet.
 4. Wydawnictwo zapewnia dostęp do pobierania w/w plików przez 24 godziny od chwili dokonania opłaty i zaakceptowania jej przez firmę obsługującą płatności.
 5.  Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do plików, jeżeli zamawiający nie pobrał ich w wyznaczonym czasie lub w wyniku niewłaściwego oprogramowania.
 6. W przypadku stosowania się do zaleceń pobrania plików mp3 lub pdf i niepowodzenia tej czynności należy złożyć reklamacje w zakładce Reklamacje

Rozdział IV

Zakres udzielonej licencji

§11

 1. Wszelkie i Pliki dostępne w Portalu – audiobooki i ebooki – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych chyba że co innego wynika z licencji.
 2. Zakupione produkty i usługi mogą być użytkowane wyłącznie dla celów prywatnych. w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego, gdzie zakres tego dozwolonego użytku obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworu w ramach własnego użytku osobistego (np. przegrywanie utworów na smartfona lub inne urządzenie mobilne. Użycie w jakimkolwiek innym celu, w szczególności odtworzenie publiczne, kopiowaniu i rozpowszechnianiu produktów Wydawnictwa np. przez Internet jest zabronione.
 3. Jakiekolwiek użytkowanie utworów niezgodne z udzieloną licencją, polegające w szczególności na kopiowaniu, rozpowszechnianiu plików lub jakiegokolwiek ich fragmentu bez pisemnego i wyraźnego upoważnienia Wydawnictwa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 4. Licencja na zakupiony w drodze wysyłkowej audiobook ma charakter niewyłączny.
 5. Wydawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje treści i formy zakupionych plików, w szczególności polegające na zmianie formatu, dzielenia pliku na fragmenty. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z plików w takiej samej formie, w jakiej je zakupił.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§12

 1. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia Dane osobowe nie są archiwizowane oraz przetwarzane w celach marketingowych Wydawnictwa.
 2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej niezbędne dane będą udostępniane firmom kurierskim dostarczającym zamówienie.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją zamówień, powstałe pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym albo Wydawnictwem a Użytkownikiem portalu, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku faktycznej możliwości lub niesatysfakcjonującego zakończenia postępowania polubownego wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Lublinie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronach portalu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.